A A A

A2. Zabezpečenie povinnej publicity projektu