A A A

V rámci projektu:  Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva „RegioPlast 2030“, kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 Kód žiadosti o NFP: NFP304010U970 bol v dňoch 18.-19.8.2020 a 21.8.2020 realizovaný tréning učiteľov odborných predmetov z Českej a Slovenskej republiky.

Tréning bol koncipovaný ako cezhraničné podujatie, kde na českej strane bol organizátorom Plastikářský klastr, z.s.. Ten zostavil obsah školenia na 18.-19.8.2020. Školenie pozostávalo z inovatívneho obsahu v oblasti spracovania plastov, s praktickými ukážkami na SPŠ Otrokovice, a na UTB Fakulte technologickej v Zlíne.

TRK SOPK a SPK garantovali školenie/tréning na slovenskej strane, ktoré sa realizovalo 21.8.2020 v Nitre. Tento tréning bol zameraný na inovatívne metódy odborného vzdelávania. V úvode boli predstavené informácie z oblasti Cirkulárnej ekonomiky, biodegradoveľných plastov. Súčasťou tréningu bola aj exkurzia v zariadení CEPOMA, detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava v Nitre, kde sa aj tréning realizoval.

Účastníkmi školení bolo 10 účastníkov – učiteľov odborných predmetov z českej strany a 10 účastníkov – učiteľov odborných predmetov zo slovenskej strany.

Silnou stránkou aktivity A8 Školenie/tréning pedagógov bolo: vzájomná výmena vedomostí a skúsenosti medzi učiteľmi zo SR a ČR v odbornej oblasti, získanie nových a aktuálnych informácií z oblasti spracovania plastov a metód vyučovania, vzájomná inšpirácia pre technické vybavenie technológiami vhodnými pre výučbu. Aktivita bola veľmi dobre zabezpečená (čo vyplýva aj zo spätnej väzby účastníkov) napriek obdobiu dovoleniek, a napriek nie celkom homogénnej cieľovej skupine (učitelia odborných predmetov z jednotlivých krajín boli na rôznej odbornej a praktickej úrovni).